piątek, 3 lutego 2017

Uzdrowiska w Polsce - Profile lecznicze uzdrowisk.

Lecznictwo uzdrowiskowe - Uzdrowiska w Polsce


Dom zdrojowy w Świeradowie-Zdroju
Uzdrowisko – to miejscowość na terenie której prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe. Uzdrowiska bywają nazywane kurortami (niem. kur - kuracja, ort - miejscowość), a osoby przebywającej na leczeniu w uzdrowisku kuracjuszami. Aby uzyskać miano uzdrowiska - miejscowość taka powinna dysponować naturalnymi warunkami leczniczymi, do których zalicza się naturalne zasoby wód mineralnych, właściwości lecznicze klimatu, walory przyrodnicze i estetyczne krajobrazu, naturalne zasoby wód mineralnych, gazów i peloidów (borowin), leczniczy wpływ morza oraz inne czynniki biofizyczne środowiska, wywierające korzystny wpływ na organizm człowieka. W Polsce status uzdrowiska posiada 45 miejscowości


Infrastruktura uzdrowiska


Warunkiem powstania miejscowości uzdrowiskowej jest występowanie walorów przyrodniczych takich jak:
 • wody mineralne służące do kąpieli leczniczych 
 • wody mineralne służące do kuracji pitnej
 • właściwości klimatyczne stosowane są w klimatoterapii

Bardzo ważne jest, aby uzdrowisko spełniało swoją funkcję właściwie, toteż musi posiadać na swoim terenie: 
 • pijalnie wód mineralnych, 
 • kąpieliska (łazienki), 
 • inhalatornie czy park zdrojowy 
W uzdrowiskach buduje się zwykle obiekty sanatoryjne oraz szpitale uzdrowiskowe. Powstaje tu również infrastruktura wypoczynkowa w postaci hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, obiektów kulturalnych (teatry letnie, muszle koncertowe itp.) oraz gastronomicznych. W miejscowości uzdrowiskowej zazwyczaj wyraźnie oddziela się część mieszkalną od części, w której zgrupowane są obiekty lecznicze i taką funkcję w miejscowości uzdrowiskowej zazwyczaj pełni park zdrojowy.

Nazwy miejscowości uzdrowiskowych


Zgodnie z polskim ustawodawstwem do nazwy miejscowości, w której granicach administracyjnych znajduje się obszar uzdrowiska, może zostać dodany odpowiednio wyraz „zdrój”, jeżeli podstawą leczenia uzdrowiskowego są wody lecznicze, lub wyraz „cieplice” bądź „uzdrowisko termalne”, jeżeli podstawą leczenia uzdrowiskowego są wody termalne. W języku potocznym te dodatki nazewnicze bywają często opuszczane.

Podział uzdrowisk
 • ze względu na położenie: nadmorskie, nizinne, podgórskie i górskie
 • rodzaje wykorzystywanych czynników leczniczych: wodolecznicze, borowinowe, klimatyczne, morskie, lecznictwa podziemnego i mieszane.

Historia i wymagania prawne dotyczące uzdrowisk


Pierwsze uregulowanie prawne w Polsce z 1922 r. uznawało za uzdrowiska:
 • zdrojowiskamiejscowości posiadające cieplice lub zdroje lecznicze (źródła, studnie lub otwory wiertnicze o wodzie zawierającej mineralne, gazowe lub inne składniki, względnie wykazującej specjalne działania o własnościach i zastosowaniu leczniczym)
 • stacje klimatyczne
 • kąpieliska morskie

Był to dość szeroki zbiór obszarów i miejscowości. Ustawa wprowadzała także pojęcie "uzdrowiska posiadającego charakter użyteczności publicznej", które korzystały z specjalnej opieki i pomocy państwa. Posiadały ponadto szczegółowe uregulowania prawne i wymagania. Uzdrowiska takie uznawała jedynie Rada Ministrów na wniosek Ministra Zdrowia Publicznego, a potem sam Minister. Ustawa z 1966 r. ograniczała pojęcie "uzdrowiska" do miejscowości będących w myśl dotychczasowych przepisów uzdrowiskami o charakterze użyteczności publicznej oraz innych miejscowości, w których były wtedy prowadzone zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. Minister Zdrowia i Opieki Publicznej wydał wykaz miejscowości uznanych za uzdrowiska z 1 styczniem 1967 r., gdzie widniało 36 miejscowości. Kolejne uzdrowiska były uznawane przez Radę Ministrów i Ministra Zdrowia. Obecnie obowiązująca ustawa z 2005 r. uznała za uzdrowiska obszary uznane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. Obszar ten spełnia warunki określone w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Obecnie w Polsce uzdrowiska mogą być uznane przez Radę Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia. Aby otrzymać status uzdrowiska w Polsce, obszar musi:
 • posiadać złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych
 • posiadać klimat o właściwościach leczniczych
 • mieć na swoim obszarze zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
 • spełniać wymagania w stosunku do środowiska, określone w przepisach o ochronie środowiska
 • posiadać infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, transportu zbiorowego, usuwania odpadów
Ustawa wprowadza również definicję obszaru ochrony uzdrowiskowej. Jest to szczególna forma ochrony obszaru, który w przyszłości może uzyskać miano uzdrowiska. Aby uzyskać status obszaru ochrony uzdrowiskowej muszą być spełnione wszystkie warunki jakie powinno spełniać uzdrowisko z wyłączeniem konieczności funkcjonowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

Obecnie status obszaru ochrony uzdrowiskowej posiadają:
 1. sołectwo Latoszyn i sołectwo Podgrodzie w gminie Dębica ("Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Latoszyn");
 2. Osiedle Zdrojowe na terenie Skierniewic wraz z sołectwami: Maków, Krężce i Dąbrowice położonymi na obszarze gminy Maków ("Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Skierniewice – Maków");
 3. miasto Frombork i sołectwa: Bogdany i Ronin położone na obszarze gminy Frombork ("Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork").

Uzdrowiska w Polsce i ich profile leczniczeSmog nad uzdrowiskami


Zanim wybierzesz się do któregoś z uzdrowisk - sprawdź, czy na terenie tej miejscowości nie ma smogu. Wiele uzdrowisk nie zasługuje na miano uzdrowiska z powodu zatrucia powietrza. Więcej informacji na temat zatrucia powietrza w uzdrowiskach i sanatoriach w Polsce znajdziesz tutaj:

Uzdrowiska w Polsce - smog nad uzdrowiskami


Wszystkich chcących zgłębiać tajniki medycyny ajurwedy zapraszamy na warsztaty


© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: ajurweda.blogspot.com


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza